POLITICS

‘วัฒนธรรม’ เตรียมเสนอยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘ผ้าขาวม้า’ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘ผ้าขาวม้า’ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้เสนอเอกสารต่อองค์การยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับการพิจารณาปลายปี 2566 ส่วนรายการ “ต้มยำกุ้ง” ที่ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกในปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ยังพิจารณาเห็นชอบให้ “ผ้าขาวม้า” เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยเตรียมเสนอขึ้นบัญชีกับยูเนสโกในลำดับถัดไป หลังจากผ้าขาวม้าได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไปแล้ว เมื่อปี 2556 ในสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า

สำหรับผ้าขาวม้า เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น พบได้ทุกภาคของประเทศ ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในหลายมิติ สารพัดประโยชน์ในการใช้สอย ปัจจุบันถูกนำมาต่อยอดพัฒนาคุณภาพ และแปรรูปให้ใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย จึงเห็นชอบให้ สวธ.จัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอรายการผ้าขาวม้าต่อองค์การยูเนสโก เป็นลำดับต่อไป

Related Posts

Send this to a friend