POLITICS

ป.ป.ส.แจง ศูนย์บำบัดวัดท่าพุฯ ควบคุมดูแลโดยสาธารณสุข เผยส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบแล้ว

จากกรณีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของชายรายหนึ่งที่เข้ารับการบำบัดว่า มีการถูกซ้อมทรมาน ให้ทำสัญญาและเรียกเก็บเงิน และศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือไม่

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงว่า หลังจากที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆในจังหวัด โดยทราบว่า ศูนย์สงเคราะห์ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องการขอจัดตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2555 โดยวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟู ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2555 ให้รับผู้บำบัดยาเสพติดได้ 50 คน ต้องจัดให้มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 คนในการดูแลสุขภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แต่ขณะนี้ มีผู้บำบัดมากกว่า 200 คน ซึ่งการบำบัด การจ่ายยารักษาเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการควบคุมดูแลสถานที่ให้ถูกตามหลักอนามัยและความปลอดภัย

แม้ว่าทาง ป.ป.ส. จะมีอำนาจหน้าที่หลักในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แต่เรื่องของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจะเป็นการดูแลและกำกับควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ป.ป.ส. จะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษา ประสาน กำกับ ควบคุม และร่วมอำนวยการเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการบำบัดรักษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานสนับสนุนติดตามการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างประเทศเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend