POLITICS

iLaw เรียกร้อง กกต.ขยายวันรับสมัคร สว.ถึงวันที่ 26 พ.ค.

iLaw เรียกร้อง กกต.ขยายวันรับสมัคร สว.ถึงวันที่ 26 พ.ค. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่-จุดรับสมัคร แนะสร้างระบบกลางระบุสถานที่สมัครให้ชัดเจน เตือนนำผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ อาจผิด กม.

โครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เรียกร้องเรื่องการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 4 ประการ โดยระบุว่าวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นวันรับสมัคร สว.วันแรก จากการสังเกตการณ์และสอบถามผู้ที่ไปยื่นสมัคร พบข้อสังเกตหลายประการที่ผู้สมัครต้องเตรียมพร้อมให้ดี เช่น การจ่ายค่าสมัครที่ต้องเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้การโอนเงินเหมือนการซื้อของได้ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่รับสมัคร สว. ให้แน่ใจก่อน เพราะแต่ละเขตหรืออำเภออาจจะไม่ได้ใช้ที่ว่าการอำเภอเหมือนกัน

ขณะเดียวกัน กกต.ก็ต้องออกมาตรการมาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการรับสมัคร สว. ได้ง่ายขึ้นและป้องกันความผิดพลาด โดยจากข้อมูลที่ตรวจสอบในการรับสมัครวันแรก มีข้อเรียกร้อง 4 ประการ ดังนี้

1.ต้องขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม กกต.ประกาศกำหนดรับสมัคร สว.ไว้เพียงห้าวันหรือถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น โดยระยะเวลาห้าวันถือเป็นขั้นต่ำที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 12 กำหนดเอาไว้ว่าต้องมีระยะเวลารับสมัคร สว.ได้ห้าถึงเจ็ดวัน ดังนั้น กกต.มีอำนาจในการขยายระยะเวลาการรับสมัครได้เพิ่มอีกสองวันให้ 26 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

การขยายเวลาให้เป็นวันที่ 26 พฤษภาคม จะช่วยเหลือผู้สมัครที่ติดธุระในระหว่างสัปดาห์ให้สามารถไปยื่นใบสมัครได้ เพราะระยะเวลา 20-24 พฤษภาคมที่ กกต. กำหนดเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น หากมีการขยายเวลาให้สามารถยื่นใบสมัครในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ ก็จะทำให้ผู้สมัครมีทางเลือกไม่ต้องลางานหรือสูญเสียรายได้จากการทำงานในระหว่างสัปดาห์ไปได้

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ กกต. ควรขยายเวลาการรับสมัครคือมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สมัครที่ไปยื่นใบสมัครจะมากขึ้นในช่วงวันท้ายของการรับสมัคร เนื่องจากระยะเวลาการเตรียมเอกสารค่อนข้างสั้น และอาจมีผู้สมัครที่เอกสารยังมีความผิดพลาดทำให้ต้องแก้ไข จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้สมัครส่วนใหญ่จะเดินทางไปสมัครในช่วงท้าย ประกอบกับจากข้อสังเกตในวันแรกของการรับสมัครที่มีผู้สมัครค่อนข้างบางตา สวนทางกับจำนวนผู้ที่ขอรับใบสมัครที่มีมากกว่า 30,000 คน กกต. จึงควรขยายเวลาการรับสมัครให้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม ให้รองรับปริมาณผู้สมัครที่มากขึ้น

2.ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ และจุดรับสมัคร จากการสังเกตการณ์การรับสมัครในวันแรก พบว่ากระบวนการรับสมัครสำหรับผู้สมัครหนึ่งคนจะใช้เวลาประมาณ 40 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง โดยยังไม่ได้คำนวณความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระบบการรับสมัครของ กกต. ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวดังที่พบในบางพื้นที่ อีกทั้งในบางสถานที่รับสมัครมีเจ้าหน้าที่หรือจุดรับสมัครเพียงสี่จุดเท่านั้น หมายความว่าในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง กระบวนการรับสมัครในบางพื้นที่อาจรับสมัครผู้สมัครได้จำนวนไม่มาก

ในวันแรกพบว่ามีผู้สมัครเดินทางมายื่นใบสมัครไม่มาก ดังนั้นจึงยังไม่พบความล่าช้าหรือแออัดที่เกิดขึ้นจากจำนวนเจ้าหน้าที่หรือจุดรับสมัครน้อย อย่างไรก็ดี ในวันท้ายของการรับสมัครอาจพบจำนวนผู้สมัครที่มากขึ้นและอาจส่งผลต่อความเร็วของกระบวนการรับสมัครด้วย กกต.จึงควรพิจารณาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่หรือจุดรับสมัครในบางอำเภอ โดยอาจพิจารณาจากจำนวนผู้ที่ขอรับใบสมัครในแต่ละอำเภอเพื่อช่วยในการตัดสินใจเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กระบวนการรับสมัครไม่ล่าช้า

3.ต้องสร้างฐานข้อมูลกลางสถานที่รับสมัคร สถานที่รับสมัครเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครสับสน ในการเลือก สว. นั้น ผู้สมัครจะต้องไปยื่นใบสมัครในอำเภอที่ตนเองจะลงรับสมัคร โดยมีผู้อำนวยการเลือกแต่ละระดับเป็นผู้กำหนดสถานที่รับสมัคร จากการสังเกตการณ์พบว่าหลายอำเภอหรือเขตเลือกใช้ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเป็นสถานที่รับสมัคร อย่างไรก็ตามมีบางพื้นที่ที่เลือกใช้สถานที่อื่นแทน ประชาชนที่ตั้งใจจะไปยื่นใบสมัครจำนวนมากเข้าใจว่าต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอจึงไปผิดสถานที่ และต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติม

กกต.ประจำจังหวัดเลือกใช้ช่องทางทางโซเชียลมิเดียหรือเว็บไซต์เพื่อแจ้งสถานที่รับสมัครกับประชาชน แต่ก็ยังมีปัญหาขาดมาตรฐานจาก กกต. แต่ละพื้นที่ ประกอบกับช่องทางโซเชียลมิเดียของ กกต.ในระดับจังหวัดมีผู้ติดตามค่อนข้างน้อย ทำให้ข้อมูลอาจจะไม่ได้กระจายเป็นวงกว้างถึงผู้สมัครอย่างเพียงพอ กกต. จึงควรสร้างฐานข้อมูลกลางที่ระบุสถานที่รับสมัครของแต่ละอำเภอทั่วประเทศให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สมัครเดินทางไปผิดสถานที่

4.ต้องไม่นำผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์ ผู้สมัครในบางพื้นที่รายงานว่าหลังจากที่ตนเองรับสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์เดียวกัน โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเหตุใดต้องมีกลุ่มไลน์ แม้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีความตั้งใจดีในการใช้ช่องทางไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องรู้ แต่หากมีการรวมผู้สมัครทุกคนในอำเภออยู่ในกลุ่มไลน์จริง จะสร้างปัญหาให้ผู้สมัครรับรู้จำนวนผู้สมัครทั้งหมดก่อนการปิดรับสมัคร

เพราะจำนวนผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญที่เปิดเผยไม่ได้ในระหว่างที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ และถูกกฎหมายห้ามเปิดเผยเอาไว้ เนื่องจากจะเอื้อให้ผู้ที่ต้องการซื้อเสียงให้มีผู้มาลงคะแนนทราบว่าจะต้องใช้คนจำนวนเท่าใดในการการันตีผลการเลือก สว. จำนวนผู้สมัครจึงต้องปิดเป็นความลับจนกว่าจะปิดรับสมัคร ซึ่งจากที่สังเกตพบว่าสถานที่รับสมัครหลายที่ ห้ามคนนอกเข้าภายในสถานที่ด้วยเหตุผลเดียวกัน เพื่อป้องกันข้อมูลจำนวนผู้สมัครรั่วไหล ดังนั้น กกต.จึงต้องไม่นำผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์หรือช่องทางอื่นใดที่อาจทำให้ผู้สมัครทราบจำนวนผู้สมัครคนอื่นภายในอำเภอ หรือกลุ่มอาชีพเดียวกันได้

Related Posts

Send this to a friend