POLITICS

’ก้าวไกล‘ ขอ นายกฯ รับรอง 14 ร่างกฎหมายก้าวไกล เข้าสภาทันเปิดประชุม 12 ธ.ค.นี้

วันนี้ (20 พ.ย. 66) เวลา 10:00 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณีร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศพรรคก้าวไกล 14 ร่างกฎหมาย ที่สภาวินิจฉัยเป็นร่างการเงิน ซึ่งขณะนี้รอ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คำรับรองเข้าสภา โดยระบุว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ได้มีการประชุมมาครบ 1 สมัย เป็น 1 ใน 8 ของวาระสภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย หรือ พรบ.

ซึ่งหากย้อนกลับไปดูสภาชุดก่อนหน้านี้ (ชุดที่ 25) ซึ่งทำงานระหว่าง ปี 62 – ปี 66 เป็นระยะเวลา 4 ปี สภาพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 162 ฉบับ เห็นชอบ 78 ฉบับ ค้างพิจารณาและตกไป 180 ฉบับ

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายไปแล้ว 31 ฉบับ ได้แก่ ปฏิรูปกองทัพ 5 ฉบับ ยกระดับบริการสาธารณะ 2 ฉบับ ปฏิรูปที่ดิน 4 ฉบับ โอบรับความหลากหลาย 3 ฉบับ ปิดช่องทุนผูกขาด 2 ฉบับ ป้องกันการทุจริต 2 ฉบับ คุ้มครองสิทธิแรงงาน 4 ฉบับ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 1 ฉบับ ปลดล็อคท้องถิ่น 2 ฉบับ ปฏิรูประบบภาษี 3 ฉบับ ยกระดับสวัสดิการ 2 ฉบับ ยุติความขัดแย้ง 1 ฉบับ

โดย 14 ร่างกฎหมาย จาก 31 ร่างกฎหมายข้างต้น ถูกวินิจฉัยเป็นร่างการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างรอ นายกฯ รับรองให้เข้าสภา โดยมี 11 ร่างปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้ว และรอเข้าวาระประชุมสภา ส่วนอีก 6 ร่าง ไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องการเงิน อาทิ พรบ.สมรสเท่าเทียม สุราก้าวหน้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การที่นายกฯ เซ็นรับรองร่างกฎหมาย เพื่อให้เข้าสภาได้นั้น ไม่ได้หมายความว่านายกฯ หรือรัฐบาล จะต้องเห็นด้วยกับร่างกฎหมาย แต่ขึ้นอยู่กับว่านายกฯ เปิดโอกาสให้กฎหมายต่างๆ เข้าสภาหรือไม่มากกว่า จากการรวบรวมสถิติการให้คำรับรองร่างกฎหมายการเงิน โดยนายกฯ 4 คนที่ผ่านมา สัดส่วนอยู่ที่ 86% ถึง 97% ของร่างกฎหมายที่ถูกรับรอง

ส่วนเหตุผลที่นายกฯ อาจจะกังวลต่อการรับรองร่างกฎหมาย คาดว่ามี 2 ประเด็น คือ 1.เพิ่มภาระงบประมาณที่ผูกมัดมากจนน่ากังวล 2.ขัดกับหลักการสำคัญของนโยบายรัฐบาล ซึ่งแม้ร่างกฎหมายฉบับใดสวนทางกับรัฐบาล แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อนายกฯ ให้คำรับรองแล้ว สส.ของรัฐบาลจะหมดสิทธิ์ปัดตก สามารถใช้กลไกรัฐสภาในการพูดคุยพิจารณาได้ สส.รัฐบาลปัดตกในสภาได้หากยังไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้คำรับรอง 14 ร่างกฎหมายการเงินที่ถูกเสนอโดย สส.ก้าวไกล ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ทันการเปิดสมัยประชุมสภา วันที่ 12 ธันวาคม 66 เพื่อใช้กลไกรัฐสภาในการพูดคุยพิจารณาหาข้อสรุป ทั้งนี้ หากนายกฯ หรือรัฐบาลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 14 ร่างกฎหมายทางพรรคก้าวไกล และตนยินดีให้ข้อมูลเพิ่ม

Related Posts

Send this to a friend