POLITICS

‘องอาจ’ นัดประชุม ส.ส.ปชป.เตรียมแก้ไข รธน.เพื่อประโยชน์ของประชาชน

วันนี้ (20 มิ.ย.64) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า ตนได้นัดหมายประชุม ส.ส. ของพรรคในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคการเมืองต่างๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไป 6 ร่าง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญๆ 6 ประเด็นคือ 

1. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิการถือครองที่ดินดีกว่าเดิม

2. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3. ให้การป้องกันการทุจริต สามารถทำได้จริง โดยเฉพาะการทุจริตขององค์กรอิสระอย่าง ปปช. ซึ่งรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อาจมีการสมยอมกันได้

4. ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ ถ้ายังใช้หลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แทบจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลย

5. สร้างกลไกที่ทำให้การเลือกนายกฯ ยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

6. แก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิแสดงเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ เราคำนึงถึงหลักการสำคัญ 5 ประการคือ

1. ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

2. ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

3. กระบวนการคัดกรองคนเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงมากขึ้น 

4. ทำให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

5. มีความเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนมากขึ้น 

พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่า ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปได้ จะเป็นคุณูปการพื้นฐานอันสำคัญที่จะต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประเทศเดินหน้าไปได้ในที่สุด

Related Posts

Send this to a friend