POLITICS

‘สุวัจน์’ รับรางวัลคนโคราชเกียรติคุณ 100 ปี ราชภัฏโคราช

วันนี้ (20 พ.ค. 66) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันสถาปนา ในงาน “หนึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ระหว่างวันที่ 18-21 พ.ค. 66 โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าเกียรติยศ และคนโคราชเกียรติยศ พร้อมสรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาคนโคราชเกียรติคุณเช่นกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายสุวัจน์ กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏคงจะต้องมีบทบาทมากขึ้น เพราะว่าวันนี้สังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ มีการศึกษาสามารถเอาไปประกอบอาชีพการงานได้ทางเดียวคงจะไม่เพียงพอ เพราะว่าโลกใบนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ทําอย่างไรที่จะสามารถสร้างพื้นฐาน หรือติดอาวุธให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้สามารถต่อยอดในสิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัย โดยเป็นภูมิคุ้มกันให้เผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย หลังจาก 100 ปีไปแล้วที่จะต้องพัฒนา

นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้สิ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ คือ เรื่องเกษตร ท่องเที่ยว และ soft power ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องเกษตร เป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มั่นคง รวมทั้งมีผลผลิตที่สำคัญในการส่งออก ดังนั้น ในวันที่ประชากร 8,000 ล้านคน แต่การขาดแคลนอาหารหรือความไม่มั่นคงทางด้านอาหารนั้นเพิ่มขึ้น เพราะโลกร้อน แผ่นดินน้อยลง คนเยอะขึ้น อาหารขาดแคลน ฉะนั้น คนที่มีผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นผู้ครองโลก วันนี้เราต้องคิดเปลี่ยนเอาพื้นฐานเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม หรือการแปรรูปเป็นมูลค่าเพิ่มในการยกระดับสินค้าการเกษต รและสร้างความยังยืนให้กับประเทศ ซึ่งควรที่จะเป็นวาระแห่งชาติ หรือเป็นวาระของมหาวิทยาลัย ที่จะได้เข้าไปซัพพอร์ต หรือต่อยอดภาคเกษตรในสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งการท่องเที่ยวเป็นข่าวดีของประเทศ ข่าวดีของคนโคราช เป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสร้อยปี คือ การที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการรับรองจากยูเนสโก ให้เป็น UNESCO Global Geopark หรือ อุทยานธรณีโลก (17 พ.ค. 66) ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองแห่ง 3 มงกุฎ หรือ ทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) ถือเป็นเมืองที่ 4 ของโลก ต่อจากประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ และจีน ที่มีดินแดนแห่ง “3 มงกุฎของยูเนสโก” ในจังหวัดเดียวกัน ดังนั้น ราชภัฏต้องมีการเข้าไปช่วยส่งเสริมในชุมชนให้มีความเข้าใจของความเป็นสามมงกุฎ พร้อมวางเครือข่ายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อาทิ การปรับปรุงถนนให้ปลอดภัย สร้างจุดชมวิว สร้างร้านอาหาร สร้างห้องน้ำ และทำตลาดสินค้าโอทอป เป็นต้น

นอกจากนี้ soft power จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เรียกว่า soft power rich ร่ำรวยด้วย soft power เพราะโคราช มีเพลงโคราช มีอาหารโคราช มีภาษาโคราช มีผ้าไหม มีมวย มีศิลปะวัฒนธรรม มีหัตถกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของโคราชที่ชัดเจน ฉะนั้น soft power คือ พื้นฐานที่จะเป็นพลังทางเศรษฐกิจ ที่จะสามารถส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้

“ดังนั้นราชภัฏโคราชสามารถที่จะมาสร้าง New engine หรือนิวแพลตฟอร์ม ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ และนำโคราชโมเดลมาเป็นตัวอย่าง เพราะเรามีพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ มีคนสองล้านกว่า มีสถาบันการศึกษาที่สามารถจะร่วมกันอย่าง มหาวิทยาลัยสุรนารี , เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ราชภัฏโคราช นี้คือ ความยิ่งใหญ่ คือบริบทใหม่ ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ” นายสุวัจน์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend