POLITICS

‘ชวน’ คาด วันนี้จะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ฝากสภาชุดใหม่นำบทเรียนด้านบวกไปปรับใช้

วันนี้ (20 มี.ค. 66) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ภาพรวมการทำงานของสภาชุดนี้ ถือเป็นชุดพิเศษที่ว่างเว้นจากการไม่มีสภาผู้แทนราษฎรมากว่า 5 ปี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก แต่เป็นที่น่าภูมิใจที่สภาชุดนี้อยู่ครบ 4 ปี โดยการพิจารณากฎหมายที่รัฐบาลมายังสภาไม่มีกฎหมายฉบับใดตกค้าง แม้ในช่วงปลายสมัยยอมรับว่าเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ต้องชื่นชมสมาชิกที่ให้ความร่วมมือการทำหน้าที่ในสภาด้วยดี เช่น ความร่วมมือในการควบคุมเวลาอภิปราย โดยในอนาคตยังขอให้นำบทเรียนจากการทำงาน 4 ปีที่ผ่านมา ไปใช้ในสภาชุดใหม่ นำสิ่งที่ดีทางบวกไปใช้และสิ่งที่เป็นลบให้นำไปแก้ไข พร้อมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบและตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพื่อเลือกคนดีเข้าสภามาทำหน้าที่แทนประชาชน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึงสิ่งที่ควรแก้ไขว่า จากการประชุมสถาบันพระปกเกล้าล่าสุด พบว่า พฤติกรรม ส.ส.ไม่เหมาะสมและเปลี่ยนไป เช่น การแต่งกายของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ดังนั้นได้ให้สถาบันพระปกเกล้ากำหนดหลักสูตรสั้นๆ เพื่อให้ ส.ส.ได้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภารกิจและหน้าที่ของตนเองต่อไป

ภาพ แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend