POLITICS

รมว.แรงงาน ย้ำเส้นตาย 1 วันก่อนปิด ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วย SMEs

รมว.แรงงาน ย้ำเส้นตาย 1 วันก่อนปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วย SMEs รับเงินอุดหนุนจากรัฐ3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้างต่อเดือน พร้อมสร้างความมั่นใจรัฐไม่นำเงินอุดหนุนไปคิดภาษีเงินได้ 

วันนี้ (19 พ.ย. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่ดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนในวันที่ 20 พ.ย. 64 หลังเปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการลงทะเบียนรับสิทธิเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 201,761 ราย หรือร้อยละ51.12 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,873,878 คน หรือร้อยละ 71.25 โดยขณะนี้เหลือเวลาลงทะเบียนเพียง 1 วัน 

จากนั้นระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 พ.ย. 64 เวลาเที่ยงคืน และเริ่มเปิดให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่ 21 – 27 พ.ย. 64 สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะAcive) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 แต่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบแจ้งว่า “ขาดคุณสมบัติ” หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆก่อนวันที่ 16 ต.ค. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ

“สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีความกังวลว่าจะมีการคิดภาษีย้อนหลัง จากเงินจำนวนนี้ที่รัฐบาลอุดหนุน ผมขอยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาล มีความตั้งใจจะอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการฯ นี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs  โดยไม่มีการนำเงินอุดหนุนไปคิดเป็นรายได้ หรือคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษีแต่อย่างใด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว  

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ที่ประสงค์ร่วมโครงการฯสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี . doe.go .th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติภายในวันที่ 20 พ.ย. 64 เพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Related Posts

Send this to a friend