POLITICS

ส.ว. เข้าชื่อร้องศาล รธน. วินิจฉัย พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ หลัง กกต. ไม่ทักท้วง

วันนี้ (19 ส.ค. 65) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10:30 น. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกรัฐสภา รวม 77 คน ยื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายสมบูรณ์ ชี้แจงว่า กระบวนการดังกล่าว เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 วันที่ประธานรัฐสภาต้องชะลอไว้ก่อน หลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่มีข้อทักท้วง

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดว่า คำร้องจะต้องมีสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เข้าชื่อเสนอ ซึ่งเมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้อง พบว่ามีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกว่า 77 คน เกินจากจำนวนปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 10 คือ 73 คน

ผู้สื่อข่าวยังถามว่า คำร้องดังกล่าวอ้างถึงมาตราใดบ้างของร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมืองฯ นายสมบูรณ์ เปิดดูเอกสารแล้วตอบว่า มีหลายมาตรา รวมแล้วสิบกว่าหน้า ต้องส่งให้ทางสำนักงานตรวจสอบต่อไป

Related Posts

Send this to a friend