POLITICS

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือ รัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์

กระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence, CTIP COE) โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลีย เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ UNODC IOM ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย กระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน มูลนิธิไอเจเอ็ม เข้าร่วม ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวให้นโยบายในประเด็นสำคัญว่า “การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ซึ่งต้องยกระดับขึ้นเป็นวาระนานาชาติ โดยมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปกป้องและคุ้มครอง สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเครื่องมือติดตามทรัพย์สิน การฟอกเงินที่ได้จากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่า ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งนี้จะมีความร่วมมือที่พัฒนายิ่งขึ้นไป และเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของนานาชาติ โดยขอขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้สนับสนุนเพื่อช่วยยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยให้ดียิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ไทยและออสเตรเลียได้ดำเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มามากกว่า 20 ปี โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ผ่านโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อันนำมาสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วภูมิภาค สร้างแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักนิติธรรม และได้สรุปผลการจัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หลักสูตรนำร่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทาง โดยมีผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 48 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์ฯ พร้อมเข้าเยี่ยมชมที่ทำการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

Related Posts

Send this to a friend