POLITICS

“ชินวรณ์” เผย วิป 3 ฝ่าย เคาะฝ่ายละ 6 ชั่วโมง อภิปรายแก้ รธน. วาระแรก

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยผลการประชุมร่วม 3 ฝ่ายระหว่างรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภาว่า กำหนดการประชุม 3 วันคือ วันอังคารที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยในวันอังคารที่ 22 เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา เป็นต้นไป พิจารณาเรื่องพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด

ส่วนวันพุธที่ 23 – วันพฤหัสบดีที่ 24 เป็นการพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระที่หนึ่ง ที่มีการยื่นต่อประธานรัฐสภา มีทั้งหมด 14 ร่าง โดยกำหนดเวลาในการอภิปราย 2 วัน แต่ละฝ่าย ฝ่ายละ 6 ชั่วโมง

โดยวันแรก เริ่มตั้งแต่ 09.30 นาฬิกา ถึง 00.30 นาฬิกา วันที่สอง เริ่มตั้งแต่ 09.30 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา (ลงมติ) พร้อมประเมินเวลาระหว่างการลงมติและตั้งกรรมาธิการ ประมาณ 6 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend