POLITICS

‘ส.ว.วุฒิพันธุ์’ ประกาศจุดยืน โหวต ‘พิธา’ เป็นนายกฯ สอดคล้องฉันทามติมหาชน

‘ส.ว.วุฒิพันธุ์’ อดีต ผอ.สำนักงบประมาณร่อนจดหมาย เปิดผนึก ประกาศจุดยืนใช้สิทธิ ส.ว. โหวต ‘พิธา’ เป็นนายกฯ สอดคล้องกับฉันทามติมหาชน ‘ก้าวไกล’ ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ลำดับที่ 174 มีจดหมายเปิดผนึก กรณีท่าทีต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา ลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชนทุกช่วงวัยไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นใจอย่างยิ่ง

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี้ว่า พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด และมีผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ตามครรลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด ย่อมได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล และหัวหน้าพรรค หรือผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด ย่อมมีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี

ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง ที่เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสำคัญ รับใช้ชาติบ้านเมืองมาตลอดช่วงชีวิตของการรับราชการ เคยต้องขมขื่นกับความแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง

ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมณ์ภายใต้สิทธิสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมือง ที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในบ้านเมือง และธำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสอดคล้องกับฉันทามติของมหาชนที่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566

Related Posts

Send this to a friend