POLITICS

จีนเปิดด่านโมฮ่าน นำเข้าทุเรียนไทยได้แล้ว

จีนเปิดด่านโมฮ่าน นำเข้าทุเรียนไทยได้แล้ว ย้ำผู้ส่งออก เข้มงวดมาตรการป้องกันปนเปื้อนโควิด

วันนี้ (16 เม.ย. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ แจ้งว่าด่านโม่ฮานในมณฑลยูนนานเปิดนำเข้าทุเรียนไทยจากด่านบ่อเต็นของลาวแล้ว ตั้งแต่วานนี้ (15 เม.ย. 65) หลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทยชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย. 65 จากตรวจพบการปนเปื้อนโควิด19 ในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทย

นายอลงกรณ์ ย้ำว่า ขอให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด19 และฆ่าเชื้อสินค้าตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับแนะนำให้เพิ่มการขนส่งทางเรือและทางอากาศเพิ่มเติม โดยท่าเรือของจีนที่เปิดให้บริการนำเข้าผลไม้ไทยได้แก่ ท่าเรือชินโจว (กว่างซีจ้วง) มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจวสัปดาห์ละ 4-7 เที่ยว ระยะเวลา 3-8 วัน มีระยะเวลาในการตรวจปล่อยและผ่านโกดังห่วงโซ่ควบคุมความเย็นประมาณ 3-4 วัน

ส่วนท่าเรือเสอโข่ว (เซินเจิ้น) มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือเสอโข่วเฉลี่ยวันละ 1-4 เที่ยว ระยะเวลา 6-11 วัน ขณะที่ท่าเรือหนานซา (กว่างโจว)มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือหนานซาเฉลี่ยวันละ 1-3 เที่ยว ระยะเวลา 5-9 วัน แต่ท่าเรือเซินเจิ้นวานและท่าเรือเซี่ยงไฮ้ แม้เปิดบริการแต่มีมาตรการตรวจโควิดเข้มข้น อาจเกิดความล่าช้ามากกว่าปกติ

ส่วนการขนส่งทางอากาศ มีสนามบินเซินเจิ้น เป่าอัน ที่มีเที่ยวบินคาร์โกของบริษัท S.F. รองรับน้ำหนักบรรทุกประมาณ 25 ตันต่อเที่ยว จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินเซินเจิ้น สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน (ยกเว้นวันเสาร์) ขณะที่สนามบินเซียงไฮ้ ผู่ตง ยังเปิดให้บริการเช่นกัน แต่เนื่องจากนครเซี่ยงไฮ้ขยายการล็อคดาวน์ออกไปอย่างไม่มีกําหนด ทำให้การตรวจปล่อยและขนส่งสินค้าล่าช้าติดขัด

Related Posts

Send this to a friend