POLITICS

พล.อ.ประวิตร​ ประชุมพิจารณาร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

พล.อ.ประวิตร​ เป็นประธานการประชุมการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล​ พิจารณาร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.​2566 -​2570

วันนี้ (15 ก.ย. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ​ นปท. ผ่านระบบ Video Conference​

ขณะที่ประชุมจะมีการรายงานการประเมินและจัดทำท่าทีของไทยต่อการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในอ่าวไทย​ รวมไปถึงผลการศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายใน ตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และแนวทางการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.​2558 -​2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อจชล.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมถึงที่ประชุมจะเสนอวาระเพื่อพิจารณา ร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.​2566 -​2570 และพิจารณา​ร่างคำสั่ง นปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย​ และ​ พิจารณา ร่างคำสั่ง นปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend