POLITICS

นายกฯ ประชุมแก้ปัญหาราคาพลังงาน หาแนวทางลดค่าครองชีพประชาชน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯติดตามสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนใกล้ชิด เรียกประชุมสั่งการแก้ปัญหาราคาพลังงาน รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชน

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 14.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องพลังงาน และการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเมื่อเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

โดยในการประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมพิจารณาแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อหาช่องทาง และรูปแบบในการช่วยเหลือ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจากราคาพลังงานรูปแบบต่างๆ ช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง และดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบมาก

โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม จากงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และระยะยาวช่วยเหลือให้การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือจะประกาศอย่างเป็นทางการอย่างเร่งด่วนตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารืออย่างรอบคอบรัดกุม

Related Posts

Send this to a friend