POLITICS

พรรคเป็นธรรม เชิญ ‘กัณวีร์’ สานฝัน ร่วมงานการเมืองสร้างความเป็นธรรม

นายกัณวีร์ สืบแสง ประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ ได้รับเชิญจาก ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และสถานการณ์ทางด้านการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว

ดร.ปิติพงศ์ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างมาก ที่คุณกัณวีร์ ได้ตอบรับคำเชิญเพื่อมาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงกระบวนการสันติภาพต่างๆ ที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.ปิติพงศ์ เปิดเผยว่า “ในการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งนี้ มีระดับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2-3 ท่านเข้าร่วมด้วย เราได้ใช้เวลาหลายชั่วโมง ร่วมกันหารือ ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ สังคม ทำให้มีการตกผลึกร่วมกันว่า การนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ เพื่อสู่การปฏิบัติได้จริงนั้น จำเป็นจะต้องเสนอแนวคิดนโยบายผ่านทางพรรคการเมือง ที่มีอุดมการณ์ตรงกัน คือต้องยึดถือว่าเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ และเป็นพรรคการเมืองใหม่ ที่พร้อมเปิดกว้าง ตอบรับการสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ เพื่อเข้าทำงานในการเมืองแบบใหม่ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชน”

หัวหน้าพรรคเป็นธรรม กล่าวว่า เราเป็นพรรคใหม่ คนใหม่ การเมืองใหม่ และมีแนวทางที่สื่อสารทางการเมืองอย่างชัดเจนว่า “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยต้องเป็นธรรม” โดยพรรคเป็นธรรมมีความพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง และเปิดกว้างสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเป็นธรรม มาร่วมอุดมการณ์กับพรรคเป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend