POLITICS

กมธ.พลังงาน ค้านรัฐบาลสรรหา ผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่

กมธ.พลังงาน ค้านรัฐบาลสรรหา ผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่ช่วงใกล้พ้นวาระ แนะควรรอรัฐบาลใหม่มาดำเนินการ

วันนี้ (14 มี.ค. 66) นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะ กมธ.การพลังงาน พร้อมด้วย นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เลขานุการคณะ กมธ. และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาในประเด็นการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ ว่า คณะ กมธ.เสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะดำเนินการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลเหลือเวลาในการบริหารประเทศเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงขอให้ชะลอการสรรหาออกไปก่อน เนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้รับข้อร้องเรียนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ซึ่งคณะ กมธ.เสียงข้างมากเห็นว่าหากดำเนินการเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่มีความเหมาะสม ส่วนเรื่องการแบ่งแยกหน่วยงานในการกำกับปฏิบัติการศูนย์ควบคุมต่าง ๆ ของ กฟผ. ถือเป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล

การที่แยกหน่วยงานออกมามีทั้งข้อดีและข้อเสีย กฟผ.มีทำหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลือกแหล่งเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกซึ่งมีความเหมาะสม หากมีการแบ่งแยกหน่วยงานออกไปจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดหรือไม่ คณะ กมธ.จึงได้ส่งความเห็นไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป

Related Posts

Send this to a friend