POLITICS

กนช. สั่งเร่งโครงการผลิตน้ำจืดจากทะเล รองรับ EEC

กนช. สั่งเร่งโครงการผลิตน้ำจืดจากทะเล รองรับ EEC พร้อมเห็นชอบ 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 65

วันนี้ (14 มี.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ อาทิ โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังรับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้งปี 64/65 (9 มาตรการ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 65 รวมถึงรับทราบความคืบหน้าโครงการสำคัญ ได้แก่ การศึกษาการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในอ่าวไทย เข้ามาในแม่น้ำสายหลัก โดยจะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

ที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564/2565 ซึ่งประกอบด้วย 13 มาตรการ รวมถึงการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ปี 65 และกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 65/66 ด้วย และเห็นชอบโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 42,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่บริการ 15.39 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กทม.ให้จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากน้ำหลังการบำบัดแล้วให้ชัดเจน ก่อนจะเห็นชอบกรอบการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้าง กลไก ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีแนวทางที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

Related Posts

Send this to a friend