POLITICS

7 หน่วยงานรัฐ เปิดแอปฯ ‘ทางรัฐ’ เพิ่มช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

วันนี้ (12 ก.ค. 65) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ผ่านการใช้งาน แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ ระหว่าง 7 พันธมิตร คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นการนำบริการต่างๆ มารวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)
การตรวจสอบเบี้ยยังชีพ การชำระค่าอุปโภคบริโภค และการชำระค่าปรับ เป็นต้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดข้อจำกัดที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend