POLITICS

‘ราเมศ’ ย้ำ ทุกฝ่ายอย่าชี้นำกระบวนการตรวจสอบคดีหุ้นสื่อ

‘ราเมศ’ ย้ำ ทุกฝ่ายอย่าชี้นำกระบวนการตรวจสอบคดีหุ้นสื่อ ที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจะมีหน้าที่ในการวินิจฉัย

วันนี้ (12 มิ.ย. 66) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีการดำเนินการในเรื่องของหุ้นสื่อของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่า หลักเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เมื่อตั้งใจเข้ามาลง ส.ส. ก็ต้องตรวจสอบสถานะของตนในทุกข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่

เมื่อมีการสงสัยในเรื่องคุณสมบัติ มีการยื่นเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบ ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของ กกต. ที่จะต้องไต่สวนพิจารณาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าเป็นอย่างไร และในเมื่อไม่สามารถวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. ของหัวหน้าพรรคก้าวไกลในช่วงที่ยื่นสมัคร ส.ส.ได้ แต่เมื่อ กกต.ได้ทราบเรื่องแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบต่อไป ตามที่กฎหมายกำหนด

นายราเมศ กล่าวต่ออีกว่าเมื่อได้ประกาศรับรองให้ หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็น ส.ส.แล้ว หาก กกต. เห็นว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ก็มีอำนาจยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา 82 วรรคท้าย แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้อำนาจในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ อีกช่องทางหนึ่ง ส.ส.ก็อาจจะเข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เพื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัย ทั้งหมดมีกระบวนการรองรับตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด

เชื่อว่าในทุกกรณีก็จะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อผลการวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นไรแล้ว การดำเนินคดีอาญาก็มีกระบวนการไป ซึ่งหากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะฟังใด้ยุติไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องต้องกันได้

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า ไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงปรากฏนอกสำนวนคดีอย่างไร อาจจะมีการนำเสนอของหลายฝ่ายผ่านสื่อ แต่ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาวินิจฉัย ไม่อยากให้มีการชี้นำไปก่อนเพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้

Related Posts

Send this to a friend