POLITICS

เคาะสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่งรัฐสภา ชี้ขาดต่อ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง เปิดเผยผลการพิจารณาสูตรการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.ของกรรมาธิการฯ ว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 32 : 11 งดออกเสียง 2 ให้กำหนดสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน มาหารเฉลี่ยผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ โดยไม่มีการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี ซึ่งกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย ที่เห็นต่าง ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อไปพิจารณาต่ออีกครั้งในวาระ 2-3 ต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภา

ทั้งนี้ คะแนนพื้นฐานการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 350,000 คะแนน โดยจะจัดสรรให้กับพรรคการเมือง ที่ได้รับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่า 350,000 คะแนนก่อนในรอบแรก จากนั้นจะมีการเทียบบัญญัติไตรยาง เพื่อเฉลี่ยทศนิยมให้กับพรรคการเมือง ที่มีคะแนนนิยมมาก ไปหาน้อยตามลำดับ จนครบจำนวน ทำให้ ส.ส.ที่จะได้รับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะต้องมีคะแนนมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งในปี 2562

นายสมชัย ระบุว่า กรรมาธิการฯ ได้กำหนดขั้นตอนการนับคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ที่ให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตที่มีความพร้อม สามารถนับผลคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กลับมานับคะแนนที่สำนักงาน กกต. ไม่ทันเวลา จนทำให้เกิดบัตรเสีย เหมือนการเลือกตั้งในปี 2562 ที่บัตรเลือกตั้งของประเทศนิวซีแลนด์ มาถึงประเทศไทยไม่ทัน

นอกจากนั้น ในการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ กรรมาธิการฯ ยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการประจำหน่วย แต่ละหน่วยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออนุญาตให้ประชาชน หรือผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง สามารถบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือถ่ายทอดสดผ่านช่องทางใด ๆ ระหว่างการนับคะแนนได้ แต่จะต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เพื่อความโปร่งใสของการเลือกตั้ง และเมื่อกรรมการประจำหน่วย นับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งผลคะแนนไปยัง กกต.จังหวัด เพื่อประกาศผลคะแนนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เนื่องจากในอดีต การหาผลคะแนนรายหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปได้ยาก มีขั้นตอนมาก ไม่ชัดเจน ดังนั้น กรรมาธิการฯ จึงกำหนดให้ต้องมีการประกาศผลในจังหวัด ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการเลือกตั้ง

สำหรับ กรรมาธิการฯ ที่สงวนคำแปรญัตติ ให้นำจำนวน ส.ส.ทั้งสภา 500 มาหารเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ตามระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ มีรายงานว่า ได้แก่ นายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่, นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการฯ ในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย และสมาชิกวุฒิสภา จำนวนหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend