POLITICS

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงเกษตร “เรือประมงต้องติดตั้งระบบติดตาม”

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงเกษตร “เรือประมงต้องติดตั้งระบบติดตาม” เชื่อ ไม่เพิ่มภาระเจ้าของเรือ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 ต.ค. 65) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการยังไม่สอดคล้องกับสภาพการทำการประมงและการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าของเรือประมงแต่อย่างใด เนื่องจากมาตรการในการควบคุม เป็นไปตามหลักปฏิบัติเดิมที่เจ้าของเรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับเจ้าของเรือ ให้สามารถปฏิบัติได้โดยไม่กระทบการขนส่งน้ำมันของเรือ โดยที่กรมประมงสามารถติดตามเรือได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง อาทิ

1.เรือที่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) เป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 30 กรอสขึ้นไป ที่มีประเภทการใช้เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น , เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง , เรือบรรทุกน้ำจืด , เรือบรรทุกน้ำจืดเพื่อการประมง , เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ากว่า 60 องศาเซลเซียส หรือเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส เป็นเรือสนับสนุน

2.ระยะเวลาการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง โดยเรือสนับสนุนต้องติดตั้งระบบติดตามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ส่วนเรือสนับสนุนที่จดทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นเรือสนับสนุน ต้องติดตั้งระบบติดตามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนใหม่หรือเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ

3.เมื่อมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งการติดตั้งระบบติดตามและตำแหน่งจุดจอดเรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภายใน 7 วันนับแต่วันที่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ , แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือทุกครั้ง, ส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงตามที่กำหนดไว้ทุก 1 ชั่วโมง ไม่ว่าจะนำเรือสนับสนุนออกจากท่าเทียบเรือหรือขณะจอดเทียบท่า

ทั้งนี้ หากงดใช้เรือชั่วคราว สามารถยื่นคำร้องขอปรับลดจำนวนครั้งในการส่งข้อมูลระบบติดตามได้ กรณีปิดระบบติดตามเนื่องจากเรือชำรุดหรืออุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชำรุด ให้ยื่นคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมงชั่วคราว ส่วนกรณีระบบติดตามเรือประมงขัดข้อง ให้เจ้าของเรือดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นำเรือสนับสนุนกลับเข้าเขตท่าเทียบเรือทันที

Related Posts

Send this to a friend