POLITICS

‘ชัยวุฒิ’ ประชุม รัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้

‘ชัยวุฒิ’ ประชุม รัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ ส่งเสริมการเชื่อมโยงดิจิทัลคุณภาพสูงราคาเข้าถึงได้ เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเท่าเทียม โชว์เน็ตประชารัฐลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัลของไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีดิจิทัลของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค Asia – Pacific Digital Ministerial Conference สมัยที่ 1 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) มี Dr. Lee Jong – Ho (ดร. ลี จอง โฮ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ที่รับผิดชอบด้านดิจิทัล ร่วมด้วย Ms. Armida Salsiah Alisjahbana (อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการประชุมฯ ได้มีการหารือสถานะ ความท้าทาย และแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความร่วมมือดิจิทัลในระดับภูมิภาค ตามเจตจำนงที่ประเทศสมาชิกเอสแคปให้ไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งเอสแคป รวมทั้งการรับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรี/ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นโยบายและการดำเนินการที่ประเทศของตนดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและราคาเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลให้เป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมและเท่าเทียม

โอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถ้อยแถลงในการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการลดช่องว่างทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย คือ โครงการเน็ตประชารัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ โดยขอให้ประเทศสมาชิกเอสแคปดำเนินการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความพยายามมากขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิก เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เจริญเติบโตและยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ยังได้หารือ ทวิภาคีกับนายเอซ่า สาเรพูล (Mr. Eisa Zarepour) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Ministry of Information and Communication Technology) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองวาระการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของทั้งไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พร้อมหารือ สานต่อความร่วมมือในด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพื่อการก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend