POLITICS

คมนาคมไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ 80,000 คัน ใน กทม.

คมนาคมไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ 80,000 คัน ใน กทม.รถใหญ่เริ่มที่ 40 บาท ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.34%

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือกับผู้แทน 4 สมาคมแท็กซี่ ประกอบด้วย สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และ บจก. โฮวา เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์

กรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงถึงการพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสาร หลังดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ และการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค สำนักสภาองค์กรของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้แทนภาคประชาชน รวมถึงผู้แทนสหกรณ์แท็กซี่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบอัตราค่าโดยสารที่ TDRI นำเสนอ โดยอัตราดังกล่าวจะทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.34% สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นอัตราค่าโดยสารที่ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการน้อยที่สุด

หลังจากนี้ กรมการขนส่งทางบก จะเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารข้อกฎหมาย การประกาศใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ จากนั้น จะส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงคมนาคม ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้กระบวนการของการประกาศใช้รวดเร็วที่สุด โดยอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ที่จะมีการปรับขึ้น ต่างจากค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบัน คือ

-ระยะทาง 1 กม.แรก รถเล็ก ขนาดเครื่องยนต์ 1,600-1,800 ซีซี คงอัตราราคา 35 บาท , รถใหญ่ ขนาดเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีขึ้นไป ปัจจุบัน 35 บาท ปรับเป็น 40 บาท

-ระยะทางเกินกว่า 1-10 กิโลเมตร ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กิโลเมตรละ 5.5 บาท ปรับเป็นกิโลเมตรละ 6.5 บาท

-ระยะทางเกินกว่า 10-20 กิโลเมตร ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กิโลเมตรละ 6.5 บาท ปรับเป็น กิโลเมตรละ 7 บาท

-ระยะทางเกินกว่า 20-40 กิโลเมตร ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ กิโลเมตรละ 7.5 บาท ปรับเป็น กิโลเมตรละ 8 บาท

-ระยะทางเกินกว่า 40-60 กิโลเมตร ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กิโลเมตรละ 8 บาท ปรับเป็น กิโลเมตรละ 8.5 บาท

-กรณีรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ คิดนาทีละ 2 บาท ปรับเป็นนาทีละ 3 บาท

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้ มีผลเฉพาะแท็กซี่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ในระบบทั้งหมด 80,000 คัน จากที่ให้บริการจริงในปัจจุบัน 60,000 คัน โดยหลังจากมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารแล้ว จำนวนรถแท็กซี่ที่มีอยู่ ต้องนำมาปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend