POLITICS

นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กัมพูชา

นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กัมพูชา หยิบประเด็นสร้างประชาคมอาเซียน – สร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

เวลา 07.30 น. วันนี้ (10 พ.ย. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของกัมพูชาในปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียน เอ.ซี.ที : รับมือความท้าทายร่วมกัน” (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together) โดยกัมพูชาจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่จะมีการหยิบยก และประเทศไทยมุ่งผลักดัน อาทิ การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน เช่น ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น การสร้างโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมี key message ในการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ คือ “สร้างปัจจุบันให้เข้มแข็ง – ร่วมแรงสู่อนาคต – เคารพวิถีอาเซียน”

สำหรับกำหนดการประชุมที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นการหารือระหว่างผู้นำประเทศอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และ ผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ส่วนช่วงเย็น เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 14 ถึงแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ต่อด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ส่วนช่วงบ่าย เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 23 ขณะที่ช่วงเย็น เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน สหประชาชาติ ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 19 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย รวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2 ส่วนช่วงบ่าย เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 25 การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10 และการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา ขณะที่ช่วงค่ำ เป็นงานเลี้ยง Gala Dinner

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าเป็นการประชุม ASEAN Global Dialogue ครั้งที่ 2 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17 ส่วนช่วงบ่าย เป็นพิธีปิดและพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็น

Related Posts

Send this to a friend