POLITICS

กรมธนารักษ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยกเว้นค่าเช่าสูงสุด 2 ปี

กรมธนารักษ์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยกเว้นค่าเช่าสูงสุด 2 ปี ทั้งเช่าอยู่อาศัย และทำกิน

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน

เบื้องต้น ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ได้แก่ 1.) กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 1 ปี เสียหายทั้งหลัง ให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้)

2.) กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถขอข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด เป็นต้น

3.) กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

Related Posts

Send this to a friend