POLITICS

เครือข่ายผู้บริโภค จี้ ผู้ว่าฯ กทม. แจงรายละเอียดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันนี้ (10 มี.ค. 65) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ศูนย์สิทธิผู้บริโภค และชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บริการ กทม. ขอเอกสารและขอทราบรายละเอียดสัญญาระหว่าง กทม. กับ BTSC และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลกรณีศึกษา เผยแพร่ให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการได้รับทราบตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นการส่วนรวม เนื่องจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นบริการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชน และรัฐควรเปิดเผยข้อมูลการทำสัญญาการเดินรถให้กับประชาชนรับทราบ เพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำสัญญาข้างต้น

สืบเนื่องจาก กทม. โดยกระทรวงมหาดไทย พยายามผลักดันประเด็นเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว กับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เข้าสู่วาระการพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่เป็นระยะ ทั้งที่สัมปทานฉบับดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2572 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า หากต่อสัญญาสัมปทานใหม่ จะมีระยะเวลา 37 ปี จนนำมาสู่คำถามจากสังคมว่า ทำไม กทม.จึงต้องเร่งพิจารณาการต่อสัญญาสัมปทานดังกล่าว โดยไม่มีการศึกษาทบทวนปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในฐานะผู้ใช้บริการ ที่ต้องแบกรับภาระค่าโดยสารแพง

Related Posts

Send this to a friend