POLITICS

กลุ่มไทยภักดี ยื่นกว่า 1 แสนรายชื่อ คัดค้านแก้ มาตรา 112 จวกพรรคการเมืองบางกลุ่มบิดเบือน หวังให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา

นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี นำรายชื่อประชาชน 101,568 รายชื่อ ยื่นต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นตัวแทนรับมอบรายชื่อดังกล่าว

นายแพทย์วรงค์ ระบุว่า การยื่นรายชื่อครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อจากประชาชนหลากหลายอาชีพ เพื่อคัดค้านการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นี้ ไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนทุกกลุ่ม เว้นแต่ผู้ที่มีเจตนาดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออาฆาตมาดร้ายต่อสถาบัน ตามบทกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มมีเจตนาร้ายต่อสถาบัน โดยใช้คำว่าปฏิรูปสถาบัน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม กล่าวให้ร้ายต่อสถาบัน เพื่อมุ่งหวังให้ประขาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองสถาบัน ไม่ต่างจากกฎหมายหมิ่นประมาทประชาชนทั่วไปหรือกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐในต่างประเทศ กลุ่มไทยภักดีจึงขอแสดงจุดยืนในการคัดค้านการกระทำใด ๆ ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่จะแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Related Posts

Send this to a friend