POLITICS

อนุทิน – ศักดิ์สยาม เยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะ 2 นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

อนุทิน – ศักดิ์สยาม เยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะที่ 2 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมโครงการ Umekita ระยะที่ 2 พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นางเมริกา สีวะรา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Umekita ระยะที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 ภายใต้ชื่อ “Grand Front Osaka” ซึ่งการพัฒนาโครงการเกิดจากการร่วมทุนของ 9 บริษัท โดยมี Mitsubishi Estate Co., Ltd. เป็นผู้นำโครงการ (Project Lead) ร่วมกับหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและเทศบาลของเมืองโอซากา และ Urban Renaissance Agency (UR) มีขนาดพื้นที่ 91,150 ตารางเมตร โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการตามแนวคิด “Osaka MIDORI LIFE – ‘MIDORI (Green)’ and ‘Innovation’ in Harmony” มุ่งสร้างพื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสีเขียว (Midori) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรม และเป็นพื้นที่ให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมและดำเนินรูปแบบชีวิตที่มีพลังและสร้างสรรค์ โดยโครงการฯ เน้นการพัฒนาพื้นที่ประกอบด้วย (1) การปรับพื้นที่ (Land Readjustment Project) เพื่อจัดสรรรูปแบบการใช้งานพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ (2) Urban Park Project เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยและหลุมหลบภัยในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า การเยี่ยมชมโครงการ Umekita ในครั้งนี้ ทำให้คณะผู้แทนไทยเห็นถึงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายในเมืองผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยรอบให้มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการพัฒนาเมือง สามารถนำไปเป็นแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศไทยต่อไป

Related Posts

Send this to a friend