POLITICS

‘วีระกร’ แถลงค้านต่อสัมปทาน ‘บีทีเอส’ แนะรัฐใช้ ‘สายสีเขียว’ ต่อรองลดค่าโดยสารทุกสาย

‘วีระกร’ แถลงค้านต่อสัมปทาน ‘บีทีเอส’ แนะรัฐใช้ ‘สายสีเขียว’ ต่อรองลดค่าโดยสารทุกสาย ไม่เกิน 10% ของรายได้ขั้นต่ำคนกรุง

วันนี้ (9 ก.พ. 65) ที่ อาคารรัฐสภา นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้มีมติตั้งข้อสังเกต ในการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีว่า ยังไม่ควรต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 ที่ยังเหลือระยะเวลาอีกถึง 7 ปี

นายวีระกร กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทางกรรมาธิการขอให้รัฐบาลไม่ต่อสัญญานั้น เพราะรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นรถไฟฟ้าที่เปรียบเสมือนไข่แดงเป็นใจกลางของกรุงเทพมหานคร และมีรถไฟฟ้าอีก 10 สายที่สามารถเชื่อมต่อได้ เปรียบเหมือนกับขาปูที่แยกออกไปหลายทิศทางแต่ทุกสายต้องอาศัยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นจุดในการเชื่อมต่อ หากไม่มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายอื่นอีก 10 สายที่เป็นขาปู ก็จะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มาก

“เหตุที่ไม่ต้องการให้มีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทที่ดูแลรถไฟฟ้าสายสีเขียวในขณะนี้ เพื่อให้รัฐบาลซึ่งจะได้สัมปทานอีก 7 ปีข้างหน้านั้น มีข้อต่อรองกับรถไฟฟ้าอีก 10 สายที่แยกออกไปและจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวใช้เป็นจุดเชื่อมต่อ หากไม่มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวรัฐบาลจะไม่มีข้อใดในการต่อรองเพื่อลดค่าโดยสารให้แก่ประชาชน” นายวีระกร กล่าว

นายวีระกร กล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างรถไฟฟ้านั้น เพื่อแก้ปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในกรุงเทพมหานคร แต่ขณะนี้อัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้และค่าครองชีพของประชาชนชั้นล่างและชั้นกลางค่อนข้างล่าง ที่ไม่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีราคาสูงถึงเที่ยวละ 65 บาท จึงขอยืนยันกับรัฐบาลว่าต้องเอารถไฟฟ้าสายสีเขียวมาเป็นข้อต่อรองในการเจรจาให้ลดค่าโดยสารลงทุกสาย หากลดราคาค่าโดยสารลง จำนวนผู้โดยสารจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องกำหนดราคาของค่าโดยสารให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำของคนกรุงเทพมหานคร

“นี่คือเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการให้ต่อสัญญาสัมปทานในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การลดอัตราค่าโดยสารจะทำให้มีจำนวนผู้โดยสารจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะการโดยสารด้วยรถไฟฟ้ามีความสะดวกและตรงต่อเวลา” นายวีระกร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend