POLITICS

สภาฯเห็นชอบส่งร่าง พรบ.สมรสเท่าเทียม ให้ ครม.พิจารณา 60 วัน

สภาฯมีมติเห็นชอบส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. … (พรบ.สมรสเท่าเทียม) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 60 วัน ก่อนให้สภาเห็นชอบวาระ 1

วันนี้ (9 ก.พ. 65) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. … เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ และคณะ พรรคก้าวไกล ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในกรอบเวลา 60 วัน ก่อนส่งกลับให้สภาฯ เห็นชอบรับหลักการหรือไม่ในวาระที่ 1

ทั้งนี้การอภิปรายเป็นไปอย่างเข้มข้นตลอดช่วง 2 ชั่วโมง ด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยชี้แจงชัดว่าเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนให้กฎหมายของประเทศไทยพัฒนาเท่าทันหลักสากล คืนสิทธิขั้นพื้นฐานในการสมรส การมีครอบครัว ให้กับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่สภาฯ จะมีมติส่งเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก เป็นการเตะถ่วงกฎหมายทั้งที่เรื่องนี้ถูกบรรจุเป็นวาระของสภาผู้แทนราษฎรมานานกว่า 1 ปีแล้ว 

ด้าน สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายช่วงหนึ่ง สนับสนุนร่าง พรบ.ดังกล่าว ที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการส่งเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามข้อบังคับการประชุมข้อ 118 หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนจะกังขาว่ารัฐบาลเตะถ่วงกฎหมายหรือไม่ พร้อมยืนยันว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจำนวนมากเห็นด้วยกับเรื่องนี้ หากพ้นเวลา 60 วัน ส่งเรื่องนี้กลับมาสภา ตนเป็นผู้หนึ่งพร้อม ส.ส.ฝั่งรัฐบาลอีกจำนวนมากที่พร้อมสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ 

ด้าน ซูการ์โน มะทา ส.ส.พรรคประชาชาติ ในฐานะผู้แทนของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ และพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม อภิปรายถึงความจำเป็นที่จะต้องโหวตไม่เห็นชอบในการแก้กฎหมายดังกล่าว เพราะขัดต่อหลักพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งถือปฏิบัติมากว่า 1,400 ปี จึงไม่สามารถจะยอมรับในหลักการได้ โดยเฉพาะการให้บุคคลในเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ ขัดต่อหลักในศาสนาที่ระบุว่าสามี-ภรรยา คือผู้หญิงกับผู้ชาย

Related Posts

Send this to a friend