POLITICS

นายกรัฐมนตรีเปิด ท่าเรือท่าช้าง – สาทร

นายกรัฐมนตรีเปิด ท่าเรือท่าช้าง – สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” ยกมาตรฐานและความปลอดภัยท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย

วันนี้ (8 มิ.ย. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าช้าง – สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมคมนาคม ซึ่งเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านคมนาคมแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป มี 19 หน่วยงานจากสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มาให้บริการประชาชน ณ จุดเดียวกันแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  โดยนายกรัฐมนตรีได้ทดสอบระบบ และสอบถามปัญหา อุปสรรคการทำงาน พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ขอให้เรียนรู้ พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เน้นย้ำให้บูรณาการการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลของทุกกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรตามนโนยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมเสริมให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ภายหลังการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมคมนาคม นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้โดยสารเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย และเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากระบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากโครงข่ายคมนาคมที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การยกระดับการสัญจรทางน้ำในกรุงเทพมหานคร ด้วยท่าเรืออัจฉริยะ ใช้นวัตกรรมการบริการและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาอำนวยการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย  ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวสัญจรทางน้ำได้อย่างสะดวก และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำ อันเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวริมฝั่งเจ้าพระยา และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด ร่วมมือร่วมใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เปลี่ยนแปลงประเทศให้เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฯ เสร็จแล้ว จำนวน 5 ท่าเรือ  ได้แก่ ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร โดยอีก 6 แห่ง (ท่าเตียน ท่าราชินี ท่าเกียกกาย ท่าบางโพ ท่าพระราม 7 และท่าพายัพ) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565 และมีแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท่าเรือในปี 2566 – 2567 จำนวน รวม 18 ท่าเรือ

รวมทั้งมีแผนติดตั้งระบบให้บริการบนท่าเรือทั้งหมด ในปี 2566 – 2567 ในส่วนของตัวเรือได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในการให้บริการ เพื่อลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยกมาตรฐานและปลอดภัยท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นโดยการให้บริการด้วย ระบบตั๋วร่วม การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการ โดยให้ความสำคัญกับความสวยงามตามอัตลักษณ์ (Landmark) และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ขณะเดียวกันได้กำหนดให้มีการพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมและการให้บริการ ตามแผนพัฒนากำหนดเป้าหมายในการพัฒนาท่าเรือ จำนวนทั้งสิ้น 29 แห่ง 

Related Posts

Send this to a friend