POLITICS

‘ก้าวไกล’ ชงร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ เข้าสภา คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนเท่ากัน

วันนี้ (8 มิ.ย. 64) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกล ที่ประชุมส.ส.พรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ณัฐพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์  และณัฐวุฒิบัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ  เป็นผู้เสนอ 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ มุ่งส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ซึ่งประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างและหลากหลาย แต่ละกลุ่มล้วนมีวิถีชีวิตภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์หลายฉบับ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม ขาดสิทธิทางทรัพยากร และเผชิญกับอคติทางสังคมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทและอำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนการดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ถูกดูถูก เหยียดหยามหรือการกีดกันจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และรัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความสอดคล้องกับทั้งทางความเป็นจริงของสังคมวัฒนธรรมไทยและรัฐธรรมนูญ เเละในฐานะที่พรรคก้าวไกล ถือว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคเเรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนจากพี่น้องกลุ่มชนชาติพันธุ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนเท่ากัน มีบทบาทเท่าเทียมกันในสังคม สืบทอดเจตนารมณ์ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ เพื่อคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพของกลุ่มคนชาติพันธ์ให้มีฐานะเท่าเทียมเเละสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยในระยะยาว 

ในวันพรุ่งนี้ ( 9 มิย. 64 ) เวลา 11.00 น. ทางพรรคก้าวไกล นำโดยณัฐพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ จะยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่การพิจารณาเป็นกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend