POLITICS

ศบค.มท. ย้ำ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้ควบคุมป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (8 พ.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสาร ว่ามีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนในจังหวัดต่างๆ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการควบคุม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ การปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

รวมทั้งตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรคบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและรถขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางระบบการตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก

พร้อมทั้งกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือตรวจสอบมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพัก รวมถึงสร้างการรับรู้กับประชาชนให้ช่วยกันสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมีข้อมูลเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้กำชับทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หากฝ่าฝืน อาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญา

Related Posts

Send this to a friend