POLITICS

รัฐสภาฯล่ม หลังรอองค์ประชุมนานกว่า 3 ชม.

สุดยื้อ! รัฐสภาฯล่ม หลังรอองค์ประชุมนานกว่า 3 ชม. ‘ชวน’ บอกพยายามที่สุดแล้ว แต่ทุกเวลามีค่า แจ้งที่ประชุม ส.ว. ลา 95 คน

วันนี้ (8 ก.พ. 66) การประชุมร่วมรัฐสภาเป็นพิเศษ โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาวาระร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) ที่มีนายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ในวันนี้เวลา 09.00 น. โดยมีนายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม

แต่เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุมเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากปัญหาองค์ประชุม ซึ่งจะต้องอาศัยเสียงองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 333 เสียง จึงจะเปิดประชุมได้ โดยท้ายที่สุดสามารถเปิดประชุมได้ในเวลา 11.10 น. เสียเวลาไปเกือบ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลุกขึ้นหารือกับ ประธานรัฐสภา ขอให้ดำเนินการตามญัตติที่ค้างอยู่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ว่า การจัดระเบียบวาระการประชุมพิเศษ ชอบด้วยข้อบังคับและรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระหว่างนั้น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอให้นายสมชายถอนญัตติดังกล่าวออกไป เพื่อให้รัฐสภาเดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมาย

อีกทั้งที่ประชุมร่วมกับ 3 ฝ่าย มีข้อสรุปว่าจะใช้เวลาในเรื่องนี้เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่นายสมชายยังยืนยัน ที่จะเดินหน้าขอลงมติในญัตติดังกล่าว ประธานในที่ประชุมจึงเรียกนับองค์ประชุมในเวลา 11.28 น. โดยที่ประชุม ใช้เวลากว่า ครึ่งชั่วโมงรอสมาชิกรัฐสภา ปรากฏว่า มีสมาชิกมาแสดงตนเพียง 308 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ 333 คน ประธานในที่ประชุม จึงสั่งปิดการประชุม ในเวลา 12:02 น. โดยระบุว่า ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่เวลามีค่า ซึ่งวันนี้ มี ส.ส. ลาประชุม 15 คน ส.ว. ลาประชุม 95 คน

Related Posts

Send this to a friend