POLITICS

ผบ.ทบ. ลั่นกองทัพบกพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน

ผบ.ทบ. ลั่นกองทัพบกพร้อมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานและอุ้มหายฯ ให้เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ กองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะประชุมหารือร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลโทมานะ เกิดโถ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องที่กองทัพบก ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อาทิ

ฐานความผิดการกระทำทรมาน การกระทำให้บุคคลสูญหาย การกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึง การบันทึกภาพและเสียง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการแจ้งการจับกุม เขตอำนาจศาล และความรับผิดของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทัพบก ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ และแผนการดำเนินงาน ให้แก่ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่กองทัพบก ทั้งในห้องประชุมและผ่านทางออนไลน์ โดยมี ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “ กองทัพบก ขอยืนยันความพร้อมที่จะดำเนินงานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และภาพลักษณ์ของประเทศต่อไป. “

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ โดยการกระทำผิดตามกฎหมายนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรวมถึงคดีซึ่งผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหาร ก็จำต้องถูกดำเนินคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend