POLITICS

พลเอกประวิตร หายป่วย ประชุมคอนเฟอเรนซ์ ติดตามการปฎิบัติราชการ

วันนี้ (6 ต.ค. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบ ผลการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของ รองนายกรัฐมนตรี ทุกท่าน ผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุมัติงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ของรองนายกรัฐมนตรี แต่ละท่าน ตลอดจน จะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดแนวทาง หรือนโยบาย รวมทั้ง วงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ตามที่ ที่ประชุม ได้เห็นชอบ นโยบายและมาตรการ กำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการ ในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ เห็นชอบ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และรับทราบความก้าวหน้า ในการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค นั้น ขอให้กรรมการทุกท่าน พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

  1. เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว
  2. ช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด อย่างเร่งด่วน และยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
  3. ให้บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ
  4. ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ ตรวจ ติดตาม ในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไปและขอให้ทุกท่าน ดำเนินการ ตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend