POLITICS

กกต. ย้ำ ข้อพึงระวังวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. นี้ ห้ามขายสุราทุกชนิด ฝ่าฝืนมีโทษ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง จึงแจ้งเตือนมายังผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนให้พึงระวัง ไม่ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามไม่ให้ผู้สมัครใด จัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากพื้นที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้าง ซึ่งต้องเสียตามปกติ โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับหน่วยงานของรัฐในการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

3.ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใด ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Posts

Send this to a friend