POLITICS

นายกรัฐมนตรี ยกย่องข้าวไทยสร้างภาพลักษณ์ ในตลาดโลกอย่างน่าภูมิใจ

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวคำปราศรัยถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน  เนื่องในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2564  โดยมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการข้าว และเป็นการเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทุกคน  

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศ  ด้านการบริโภคและเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่า  ข้าวไทยยังสร้างภาพลักษณ์ในตลาดโลกมาอย่างน่าภาคภูมิ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพทำนาของชาวนาไทยที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การทำนาจากรุ่นสู่รุ่น และความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนาไทย รวมทั้งความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวไทยให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาความมั่นคงทางการเกษตรให้มีการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง รวมทั้งเพื่อช่วยสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทย ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ และผู้ผลิตข้าวเป็นอาหารเลี้ยงประชากรโลก 

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ฐานราก รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น ผ่านนโยบายและโครงการต่าง ๆ และยึดหลักการ “ตลาดนำการผลิต” พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาช่วยมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวนาสามารถทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ชาวนา โดยรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยเจตนามุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียังได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคนเนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาข้าวไทยให้เป็นข้าวคุณภาพสำหรับประชากรโลกตลอดไป

Related Posts

Send this to a friend