POLITICS

ครม.ย้ำ เปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 เพื่อก่อสร้างเท่านั้น

ครม.ย้ำ เปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-บอลิคำไซ เพื่อก่อสร้างเท่านั้น

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (5 เม.ย. 65) รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดำเนินการโดยกรมทางหลวง โดยขณะนี้ได้ว่าจ้างบริษัทวิศกรที่ปรึกษาควบคุมงาน และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและได้ลงนามสัญญาจ้างเพื่อการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวระหว่างบ้านดอนยม ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับบ้านก้วยอุดม เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

ครม.ยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเงื่อนไข ข้อกำหนด และการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่างๆ และดูแลให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อความั่นคง โดยต้องปฏิบัติตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สศช. ได้มีความเห็นว่า การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าว ควรกำหนดเวลาเปิด-ปิด ในแต่ละวัน กำหนดประเภทของยานพาหนะ เครื่องจักร/อุปกรณ์ บุคคลเข้าออกและจำกัดอาณาเขตพื้นที่การข้ามแดนให้ชัดเจน เพื่อมิให้จุดผ่านแดนชั่วคราวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และควรเร่งรัดการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 จะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสปป.ลาว อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า รองรับปริมาณการดำเนินทางเพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยลดความแออัดในการขนส่งสินค้าไปยัง สปป.ลาว และประเทศใกล้เคียง โดยกรมทางหลวง รายงานว่า ในระหว่างก่อสร้าง ได้มีการวางแผนรองรับและดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ เช่น การกัดเซาะตลิ่ง การเปลี่ยนแปลงทิศทางของน้ำ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend