POLITICS

นายกฯ ชื่นชม คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) วาระปี 2564-2567 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สตรีพิการไทยได้เป็นตัวแทนคนพิการในเวทีระดับโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของไทยในการมีบทบาทนำด้านการส่งเสริมงานด้านคนพิการ

ทั้งนี้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เสนอชื่อ น.ส. เสาวลักษณ์ฯ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ แทนนายมณเฑียร บุญตัน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายชื่อและจัดกิจกรรมพบปะหารือ รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงสมัครเลือกตั้งของไทยอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 น.ส. เสาวลักษณ์ฯ ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ให้ดำรงตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง จำนวน 107 เสียง จาก 168 เสียง จากผู้สมัครทั้งหมด 88 ประเทศ

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมที่ น.ส. เสาวลักษณ์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ และผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมบทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการ การดำรงชีวิตอิสระ และการมีส่วนร่วมของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า น.ส. เสาวลักษณ์ฯ จะเป็นตัวแทนของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการในเวทีระดับโลก

Related Posts

Send this to a friend