POLITICS

ก.แรงงาน แจงสิทธิตัวประกันชาวไทย

กลับมารับ 2.5 หมื่นบาท หากกระทบสุขภาพกาย-ใจ รับอีก 3 หมื่นบาท พร้อมติดตามสิทธิประโยชน์-จัดหางานในอนาคต ด้านอิสราเอลมอบบัตรเงินสดใช้ได้ทั่วโลกมูลค่า 1 แสนบาท พร้อมเงินช่วยเหลือ 6 เดือน ๆ ละ 6 หมื่นบาท

วันนี้ (4 ธ.ค. 66) นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเข้าต้อนรับตัวประกันคนไทยชุดที่ 2 ทั้งหมด 6 คน ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากฉนวนกาซาล่าสุด

นายอารี กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า สิทธิประโยชน์ และเงินช่วยเหลือจากประเทศไทยที่แรงงานไทยที่ถูกจับกุมตัวจะได้รับนั้น เหมือนกันทุกรอบ ซึ่งประกอบด้วย

1.แรงงานไทยเดินทางกลับจากภัยสงคราม จะได้รับเงินคนละ 15,000 บาท ตามสิทธิของสมาชิกจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบแรงงานไทย จำนวน 6 คน พบว่า เป็นสมาชิกที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนฯ ทั้ง 6 คน

2.หากแรงงานไทยดังกล่าว ประสบปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจ จะได้รับเงินสงเคราะห์ จากกองทุนฯ คนละ 30,000 บาท โดยต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยใช้ใบรับรองแพทย์

3.กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวในเบื้องต้นคนละ 10,000 บาท

ส่วนสิทธิประโยชน์ และเงินช่วยเหลือจากอิสราเอลที่แรงงานไทยที่ถูกจับกุมตัวจะได้รับ ประกอบด้วย

1.บัตรเงินสดจากอิสราเอล ก้อนแรกจำนวน 10,000 เชเกล หรือประมาณ 100,000 บาท ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก

2.แรงงานไทยหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จะได้รับเงินจากอิสราเอล 6,900 เชเกลต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณเดือนละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

3.เงินค่าจ้างค้างจ่าย และเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างนั้น นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล จะเร่งตรวจสอบติดตามกับนายจ้างเพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่ายเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างต่อไป

4.หากแรงงานไทยได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าได้รับผลกระทบด้านร่างกายหรือจิตใจ สามารถนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมอิสราเอลเพื่อประเมินขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนหลังจาก 6 เดือนได้ โดยแต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการประเมินของสำนักงานประกันสังคมอิสราเอล

ด้านค่าชดเชยอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมอิสราเอล แรงงานไทยทั้ง 6 คนได้กรอกข้อมูลและยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานประกันสังคมอิสราเอล จะส่งให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ดำเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ นายอารี ยังชี้แจงว่า แรงงานจังหวัด และหน่วยงานในกำกับ จะลงพื้นที่ไปยังบ้านของแรงงานไทยเหล่านี้ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกในการแปลและเรียบเรียงเอกสารทั้งหมดของแรงงานไทยที่เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิประโยชน์ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่แรงงานและญาติให้ได้รับทราบ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ยังเตรียมตำแหน่งงานทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการจัดหางานจะสอบถามความสมัครใจของแรงงานเพื่อหางานให้ตรงกับความต้องการอีกครั้ง ครอบคลุมถึงการประกอบอาชีพอิสระ และการเข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพเสริมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

Related Posts

Send this to a friend