POLITICS

‘อีสท์ วอเตอร์’ แจงการสรรหา CEO โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

‘อีสท์ วอเตอร์’ แจงการสรรหา CEO มีขั้นตอน โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทและธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการเข้มข้น จากคณะกรรมการสรรหาฯ ย้ำมีบอร์ดอีก 12 คน คัดกรอง ยัน CEO ได้รับคะแนนคัดเลือกเป็นอันดับหนึ่ง

จากกรณีบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) เมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยผ่านกระบวนการสรรหา จากคณะกรรมการสรรหาซีอีโอคนใหม่ ของอีสท์ วอเตอร์ แต่ปรากฎว่ามีข้อสงสัย ว่าเป็นผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่ 9 เหตุใดจึงได้รับตำแหน่ง CEO นั้น

ผู้บริหารในอีสท์ วอเตอร์ กล่าวถึงกระบวนการสรรหา CEO ได้รับการยืนยันว่า CEO ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทั้งหมด ตามมาตรฐานสอบออนไลน์ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติในการทำงาน โดยต้องทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ ถึงความเหมาสม กับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทติดอันดับของ Fortune Global 500 Company และเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และได้คะแนนอันดับหนึ่ง จากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีสท์ วอเตอร์ คือ นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่า CEO ใหม่ของ อีสท์ วอเตอร์ มีความเกี่ยวพันธ์สนิทสนม กับคณะกรรมการ ยูยู และคณะกรรมการอีสท์ วอเตอร์นั้น เรื่องนี้ยืนยันว่าความสัมพันธ์ เป็นในฐานะกรรมการและสายบังคับบัญชาในการทำงาน ไม่ได้มีความสนิทสนมด้านอื่น

การคัดเลือกมีการสรรหาอย่างมีขั้นมีตอน และโปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทและธรรมาภิบาล โดยมีกรรมการสรรหา เป็นผู้ดำเนินการและเป็นกลาง ทั้งยังมีวุฒิภาวะ คุณวุฒิและมีวิจารณญาณ เป็นของตนเอง ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นผู้นำองค์กร ไม่สามารถที่ถูกครอบงำได้ อีกทั้งการพิจารณาขั้นสุดท้าย ก็มีคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นผู้พิจารณา” ผู้บริหารในอีสท์ วอเตอร์ ระบุ

สำหรับขั้นตอนการสรรหา CEO ใหม่ของ อีสท์ วอเตอร์ เริ่มจาก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 คณะกรรการบริษัทอนุมัติให้มีการสรรหา CEO ใหม่ และกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การประเมินผู้สมัคร 98 คน ผ่านคุณสมบัติ 12 คน เข้าทดสอบออนไลน์ ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ ในการทำงาน ได้กำหนดไว้ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย

  • ทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ (Can DO – English Proficiency)
  • ทดสอบบุคลิกภาพ (Personal Profile Analysis :DISC)
  • ทดสอบด้านแรงจูงใจ ทัศนคติในการทำงาน (Will Do) (ไม่น้อยกว่า 75%)
  • ทดสอบความพร้อมต่อการทํางานในตำแหน่ง (Will Fit) เช่น ความกดดัน การชอบ ทํางานคน เดียว หรือชอบทำงานกับผู้อื่น เป็นต้น

ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75% มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9 คน แต่ป่วยและสละสิทธิ์ 3 คน มาสอบสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ 6 คน คณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 3 ลำดับแรก ผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งคือนายเชิดชาย ปิติวัชรากุล จึงเสนอผู้ได้คะแนนอันดับหนึ่งได้รับคัดเลือกเป็น CEO และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

“ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์ กับอดีตกรรมการผู้จัดการยูยู คณะกรรมการยูยู และคณะกรรมการอีสท์ วอเตอร์ มีส่วนช่วย ทำให้การคัดเลือกไม่โปร่งใส่ ไม่เป็นความจริง การคัดเลือกผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนมีข้อกำหนดอยู่แล้วและมีทั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท รวมกันถึง 12 ท่าน มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหานี้ และผู้ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น CEO ” ผู้บริหารอีสต์วอเตอร์ ยืนยัน

Related Posts

Send this to a friend