POLITICS

นายกฯ สั่งทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐจัดทำแอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มให้บริการ-ข้อมูล ประชาชนให้เสร็จใน 3 เดือน

วันนี้ (4 เม.ย. 64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐ ซึ่งได้ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยต่อเนื่อง

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดทำแอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มดิจิทัลเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองติดตามผลการดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

“นายกรัฐมนตรีเห็นว่าแนวทางนี้จะมีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดภาระการใช้กระดาษในการติดต่องานราชการ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Related Posts

Send this to a friend