POLITICS

ประชุม กสทช. ล่มอีกครั้ง หลังประธานเปลี่ยนวันประชุมกระทันหัน

ด้านกรรมการบอร์ด 4 ราย แจงติดภารกิจ ไม่สามารถยกเลิกได้

รายงานจากแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า การประชุมบอร์ด กสทช. ล่มอีกครั้งหลังจากที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานบอร์ด กสทช.แจ้งนัดหมายการประชุมบอร์ดในวันที่ 3 พ.ย. 66 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากที่นัดหมายไว้เดิมคือวันที่ 8 พ.ย. 66 ที่ตรงกับวันพุธและเป็นวันประชุมประจำของบอร์ด กสทช. โดยไม่ได้สอบถามถึงความสะดวกของบอร์ดคนอื่นก่อน ทำให้ชนกับภารกิจอื่นที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ประธานบอร์ด กสทช. ได้บันทึกตอบกรรมการ กสทช.ที่แจ้งว่าติดภารกิจ และไม่สามารถเข้าประชุมบอร์ดในวันที่ 3 พ.ย. 2566 ว่าตนมีความจำเป็นต้องกำหนดการประชุมในวันดังกล่าว เนื่องจากมีวาระค้างพิจารณา และเลยกำหนดหลายเรื่อง

ทั้งนี้ กรรมการ กสทช. 4 คน ได้แก่ พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ส่งบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.ตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกได้ และต่างก็แจ้งว่ายินดีที่จะเข้าประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่ 8 พ.ย. 66 ตามการนัดหมายเดิม

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธาน กสทช. ระบุเหตุผลนัดประชุมในวันที่ 3 พ.ย. 66 ว่ามีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมีวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาและเรื่องเสนอพิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยมีวาระที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและวาระที่มีกำหนดระยะเวลาต้องพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนดถึง 12 เรื่อง มีวาระ 3 เรื่องเป็นเรื่องที่ค้างพิจารณาตั้งแต่การประชุม กสทช. ครั้งที่แล้ว ซึ่งวาระที่เป็นเรื่องเร่งด่วนตามปกติจะมีการระบุดอกจันให้กรรมการรับทราบ แต่ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ไม่ได้กำหนดดอกจันไว้ และประธาน กสทช. ไม่ได้หยิบยกวาระ 3 เรื่องนี้มาเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งที่แล้วแต่อย่างใด

ส่วนอีก 8 วาระ เป็นการอนุมัติบรรจุวาระการประชุมที่ล่าช้าของประธาน กสทช. ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน และอีกหนึ่งวาระที่เป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช. แม้ กสทช.จะเสนอบรรจุเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 และประธาน กสทช. อนุมัติบรรจุวาระในวันที่ 31 ต.ค. 66 แต่ก็พบว่า กสทช.เคยมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ตั้งแต่การประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 ซึ่งล่วงเลยเวลามานานกว่า 40 วัน

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังระบุว่า ในบันทึกดังกล่าว ประธาน กสทช. อ้างถึงระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมที่กำหนดว่าให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่หากประธานเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นได้ และขอให้กรรมการ กสทช.แจ้งวันเวลาที่ว่างในแต่ละสัปดาห์ โดยให้แจ้งทุกวันศุกร์เพื่อจะกำหนดวันประชุมให้ตรงตามวันที่ กสทช.ทุกคนมีเวลาว่างตรงกันครบองค์ประชุมเป็นครั้ง ๆ ไป ขณะที่ กรรมการ กสทช. 4 คน เคยมีบันทึกเสนอต่อประธาน กสทช.ให้กำหนดตารางเวลาในวันพุธของทุกสัปดาห์ไว้สำหรับการประชุม กสทช. เพื่อจัดการกับวาระที่คงค้าง และเคยเสนอให้จัดตารางนัดหมายการประชุมบอร์ดล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อกำหนดวันใหม่ให้สะดวกในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อน

Related Posts

Send this to a friend