POLITICS

‘ก้าวไกล’ ส่งหนังสือจี้ ‘ปูอัด‘ แถลงยอมรับผิด

‘ก้าวไกล’ ส่งหนังสือจี้ ‘ปูอัด‘ แถลงยอมรับผิด-ขอโทษ-เยียวยาเหยื่อ หลังถูกตัดสินคุกคามทางเพศ กำหนดกรอบเวลาในวันที่ 4 พ.ย. ’ปูอัด‘ นัดสื่อแถลงข่าว วันนี้บ่ายโมงครึ่ง

วันนี้ (3 พ.ย. 66) พรรคก้าวไกลส่งหนังสือคำสั่งแจ้งให้นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพรรค ภายหลังถูกลงโทษกรณีคุกคามทางเพศทีมงานพรรค 3 คน

โดยรายละเอียดของหนังสือ แจ้งให้นายไชยามพวาน ปฏิบัติตามมติของพรรคก้าวไกล ระบุรายละเอียดคำสั่งว่า ให้นายไชยามพวาน ดำเนินการ

1.แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจ ต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนพ.ศ.2566

2.ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกําหนดให้ท่านต้องแจ้งหลักฐานการดําเนินการเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการตามคําสั่งนี้ โดยให้แถลงการดำเนินการเยียวยาด้วย

3.ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อม

4.ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรคซึ่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขภายในกำหนดระยะเวลา ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือ การให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไชยามพวาน ได้จัดเตรียมสถานที่และส่งหมายแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน สส.เขตจอมทอง ในเวลา 13.30 น. วันนี้ (3 พ.ย. 66) จับตาพร้อมกันผ่านรายงานสด The Reporters

Related Posts

Send this to a friend