POLITICS

ส.ส. ลงมติเห็นชอบฝ่ายค้าน ชงทำ ‘ประชามติ’ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ไร้เสียงค้าน! ส.ส. ลงมติเห็นชอบฝ่ายค้าน ชงทำ ‘ประชามติ’ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เตรียมพิจารณาต่อในที่ประชุมวุฒิสภา

วันนี้ (3 พ.ย. 65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนค้างมาจากสมัยประชุมก่อนหน้า เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามที่สภาฯ มีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ ที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

โดยทั้ง 2 ญัตติ สภาฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว โดยให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย และผู้เสนอได้อภิปรายสรุปแล้วว แต่ในขั้นตอนการลงมติ องค์ประชุมแสดงตนไม่ครบองค์ประชุม จากนั้นประธานการประชุมได้สั่งประชุมนัดสุดท้ายของสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง หรือการประชุมครั้งที่แล้วไป จึงต้องยกยอดการลงมติมาในการประชุมวันนี้

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในที่ประชุม จึงเรียกสมาชิกฯ เข้ามาแสดงตนเพื่อลงมติ โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ‘เห็นชอบ’ กับญัตติที่เสนอให้ออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้ง 2 ฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 324 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 7 เสียง จากผู้ลงมติทั้งหมด 332 คน โดยต่อจากนี้ ญัตติดังกล่าวจะถูกนำพิจารณาต่อไปในที่ประชุมวุฒิสภา

Related Posts

Send this to a friend