POLITICS

กระทรวงอุตสาหกรรม ร้อง WTO อินเดียบล็อกนำเข้าแอร์ไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม ร้อง WTO อินเดียบล็อกนำเข้าแอร์ไทย อ้าง ปฏิบัติตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศไทย หลังอินเดียห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่มีสารทำความเย็น โดยอ้างเหตุผลความปลอดภัยด้านสุขภาพ ตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศอินเดียกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็น ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของไทยเป็นอย่างมาก ตนจึงสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Committee on Technical Barriers to Trade : TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างเร่งด่วน

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า จากข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการ ที่สมอ.ได้รับเมื่อเดือนกันยายน 2564 สมอ.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยหยิบยกประเด็นดังกล่าวเข้าในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 86 เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามพันธกรณีความตกลงที่ประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ และถือเป็นอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็น แต่อินเดียยังไม่ปฏิบัติตาม และอ้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ ตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล

โดยอินเดียชี้แจงว่า มาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็นแล้ว เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช สอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารมอนทรีออลที่อินเดียเข้าร่วมเป็นภาคี

สมอ.จึงได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวอีกครั้งในการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 87 เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย สมอ.ได้เน้นย้ำให้อินเดียแจ้งเวียนมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี WTO รวมทั้งขอหลักฐานพันธกรณีที่อ้างว่า มาตรการห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็นเป็นไปตามที่กำหนดในพิธีสารมอนทรีออล

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การร้องเรียนต่อ WTO ที่ สมอ. ดำเนินการ เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประเทศสมาชิกของ WTO และถือเป็นเรื่องที่ทุกประเทศสามารถกระทำได้ หากเห็นว่ามีกฎระเบียบใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศนั้นๆ ซึ่ง สมอ.จะร้องเรียนต่อ WTO ในกรณีดังกล่าว จนกว่าอินเดียจะยกเลิกกฎระเบียบที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มในการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปจำหน่ายในอินเดีย โดยถือเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

Related Posts

Send this to a friend