POLITICS

กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ‘อาทิตย์ที่ 30 ม.ค.นี้’

วันนี้ (3 ม.ค.65) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง “กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง” โดยกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่ 6 -10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด ส่วนวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08:00-17:00 น. ให้เป็นวันเลือกตั้ง 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคน และกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend