POLITICS

โครงการเราชนะ สร้างเงินหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจไทยได้กว่า 2.7 แสนล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยสนับสนุนวงเงินสิทธิ์ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 33.2 ล้านคน คนละไม่เกิน 9,000 บาทได้ดำเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมียอดใช้จ่ายทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 273,475 ล้านบาท

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกระทรวงการคลังที่มีส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้

Related Posts

Send this to a friend